Fler kommuner måste bygga nya bostäder

Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det medför stora utmaningar. Samtidigt finns en unik möjlighet för Stockholm och stockholmarna att utvecklas. Vi socialdemokrater föreslår flera insatser för att stärka Stockholmsregionens tillväxt, öka bostadsbyggandet och samtidigt skapa en mer sammanhållen och jämlik region.

Det går bra för Stockholm men det går inte bra för alla stockholmare. I vår region finns stora klasskillnader. Detta visar sig i olikheter i utbildningsnivå, sysselsättningsgrad, boendestandard och inte minst hälsa. Det skiljer fem år i förväntad medellivslängd mellan en flicka som föds i Danderyd och en flicka som föds i Nynäshamn. Det är alarmerande att det nu finns områden där medellivslängden sjunker. Det råder en obalans på arbetsmarknaden i Stockholms län där betydligt fler högkvalificerade arbetsplatser finns i den norra delen.

Trots att det råder en stor brist på bostäder i Stockholmsregionen finns det kommuner som inte tar ansvar för bostadsbyggandet. Detta gäller särskilt kommuner där invånarna tillhör de mest välbeställda i Stockholm och Sverige. De drar själva stor nytta av regionens snabba tillväxt men är själva inte beredda att vara med att bidra till regionens utveckling. Det moderatstyrda Stockholms läns landsting kan och bör göra betydligt mer för att underlätta och snabba på bostadsbyggandet. Vi socialdemokrater föreslår därför en ny princip för utbyggd kollektivtrafik. För att få större kollektivtrafiksatsningar till sin kommun ska kommunen också bygga bostäder.

Vi vill vi också inrätta ett regionalt bostadsbyggnadskansli. Det skulle ge möjligheter att samordna processer mellan kommuner, länsstyrelse och landsting för att påskynda processerna. Aktualitetsprövningen av RUFS 2010 visade att det brister i genomförandet. Vi menar därför att RUFS 2050 bör bli mer förpliktigande i de delar som reglerar kommunernas åtagande kring bostadsbyggandet. Om vi ska lyckas lösa bostadsbristen och skapa en mer jämlik region måste alla kommuner bidra.

Det är viktigt med en bättre förutsägbarhet i planprocessen som kan snabba på bostadsbyggandet. Genom mer samordnade regler och processer i kommunerna underlättas arbetet med att få fram nya bostadsprojekt. Det handlar bland annat om att samarbeta kring typhus, generella detaljplaner och att göra större markanvisningar.

En välfungerande kollektivtrafik, anpassad efter den ökande befolkningsmängden, är avgörande för Stockholms fortsatta tillväxt och för att skapa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar storstadsregion. Vi föreslår också dessa satsningar på infrastruktur:

• Betydligt mer utbyggd tunnelbana, för att Stockholm ska kunna fortsätta växa och samtidigt hålla samman. En ny nord/sydlig tunnelbanelinje bör vara nästa stora kollektivtrafiksatsning.

• Tvärkommunikationerna måste förbättras i länet. Här vill vi bland annat se en ökad satsning på pendlingsbussar, BRT, exempelvis i Förbifart Stockholm, den så kallade Stockholmsbågen.

• Vi vill också att en långsiktig strategisk kollektivtrafikplan tas fram som visar på övriga prioriterade investeringar fram till 2050.

Vi är övertygade om att en stärkt social sammahållning och jämlika livsvillkor i regionen skapar tillväxt som gynnar oss alla. Vi vill därför:

• Stärka de regionala kärnorna. Det är inte bara city som ska växa, det krävs en fortsatt satsning på de regionala kärnorna från såväl kommuner, landstinget och staten, vilket också leder till fler investeringar från det privata näringslivet. På så sätt kan regionen växa på ett hållbart sätt som bidrar till stärkt tillväxt och utveckling.

• Att Stockholms läns landsting tar initiativ till en regional jämlikhetskommission i syfte att identifiera och föreslå åtgärder för att minska klyftorna mellan människors levnadsförutsättningar och välmående inom regionen.

Vi socialdemokrater vill att Stockholmsregionen ska stärka sin attraktions- och konkurrenskraft. Ökade satsningar på bostäder och infrastruktur måste göras omgående. Men det måste vara satsningar som bidrar till ökad sammanhållning och som sker på ett sätt som gör att vi når de nationella miljömålen.

Det är dags att bygga ihop Stockholmsregionen.

Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun

Jens Sjöström (S) oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Claes Thunblad (S) kommunstyrelsens ordförande, Järfälla kommun

Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun

Jan Valeskog (S) biträdande finansborgarråd, Stockholms stad

Ebba Östlin (S) kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun

Jonas Nygren (S) kommunalråd i opposition, Sundbybergs stad

Ibrahim Khalifa (S) kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun

Camilla Janson (S) kommunstyrelsens ordförande, Upplands-Bro kommun

Ulrika Falk (S) kommunstyrelsens ordförande, Norrtälje kommun

Anna Ljungdell (S) kommunstyrelsens ordförande, Nynäshamns kommun

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet publicerad måndag 4 april. Foto: Tomas Oneborg

facebook Twitter Email