Tid för varandra i äldreomsorgen

Kontroll över vår gemensamma välfärd

Socialdemokraterna vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Valfrihet och direkt inflytande för enskilda är bra. Därför vill vi stärka och utveckla hemtjänsten i Upplands Väsby genom ökad kunskap i upphandlingar, bättre kvalitetsuppföljningar och en egen kommunal hemtjänst som är ledande i kvalitetsarbetet. Idag saknar Upplands Väsby kommun en egen kommunal hemtjänst, därför vill vi bygga upp en sådan verksamhet på nytt.

Var fjärde sökande nekas idag plats på äldreboenden i Upplands Väsby. En stor andel av de som överklagar kommunens beslut får rätt i högre instans. Det signalerar att Upplands Väsby kommun har brister i sina regelverk och system för att söka äldreomsorgsplats. Det vill vi rätta till. Upplands Väsbys omsorg ska finas där för dig när du eller någon av dina nära och kära behöver den.

Socialdemokraterna vill:

En äldreomsorg att lita på

Vi vill utveckla och stärka äldreomsorgen i Upplands Väsby. Vi vill skapa en äldreomsorg där brukare och de äldre får den hjälp och det stöd som de har rätt till. Vi vill skapa en äldreomsorg där de anställda får vara de stjärnor de är och utföra de arbetsuppgifter de är utbildade för utan att slitas mellan olika prioriteringar orsakade av ständig underbemanning.

Fler anställda i äldreomsorgen

De anställda inom äldreomsorgen ska få fler kollegor där arbetet delas mellan varje anställd. Ingen ska behöva komma hem från arbetet med gråten i halsen och känna att de inte hunnit med allt som behövde göras. Personalen ska ha insyn i schemaläggningen. Ingen anställd i Upplands Väsby ska ha ett schema som omöjliggör kombinationen yrkesliv, familjeliv och fritid.

Rätt till heltid

Alla anställda ska känna sig trygga med att lika lön för lika arbete gäller övergripande mellan Upplands Väsbys verksamheter. Trygga anställningar ska vara ledordet och heltid som norm ska gälla. För att Väsbyborna ska få bästa möjliga omsorg behöver fler anställda få fasta anställningar på heltid.

Skapa kommunal hemtjänst på nytt

För att förbättra kvaliteten i hemtjänsten, öka valfriheten för Väsbyborna och förbättra uppföljningen av kvalitet och ekonomi vill vi att kommunen på nytt startar upp hemtjänst i kommunal regi. Genom att kommunen på nytt tar kontrollen över delar av hemtjänsten i kommunen, kan kommunen få verktyg som den idag saknar för kvalitetskontroll och insyn i hemtjänstens verksamhet. Med kommunal hemtjänst i Upplands Väsby säkerställer vi att den inte kan läggas ned från den ena dagen till den andra.

Stoppa jakten efter höga vinster på våra skattefinansierade verksamheter

Väsbyborna ska kunna lita på att deras skattepengar används på det sätt de är tänkta att användas. Skattepengarna ska gå till hög kvalitet i omsorgen till Väsbyborna, inte till att skapa höga vinster för privata företag.

Ökad kvalitet i äldreomsorgen

Socialdemokraterna vill öka kvaliteten i omsorgen. För att nå dit behöver personalen goda arbetsvillkor som gör att fler väljer att stanna i yrket och som får fler att rekommendera sin arbetsgivare. Vi har länge kämpat för rätten till heltid i äldreomsorgen. Hindret för många anställda är att de inte mäktar med att arbeta det antal timmar en heltidsanställning innebär. Följden blir att många väljer att jobba deltid, med låg pension som resultat. Fler kollegor innebär minskad övertid, större möjlighet att införa scheman som håller över en hel arbetsdag. Hållbara scheman innebär en förbättrad arbetsmiljö med återhämtning, mindre stress för personal, och en sänkning i antalet sjukskrivna.

Tid till det som är viktigt

Idag planeras arbetet på våra äldreboenden efter vad befintlig personal hinner med. I stället borde bemanningen planeras efter det som behöver göras. Att ge personalen tid att sitta ner och samtala med de äldre skapar livskvalitet och gör personalen stolt över sin arbetsinsats. Så skapar vi en omsorg värd namnet.

Arbetsskor ska ingå i personalens arbetskläder

Inom både vård och omsorg slits personalens kläder hårt under arbetet. Vårdpersonalen hjälper till med både dusch och toalettbesök. De går många tusen steg per dag. Vi vill ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag om hur arbetsskor kan ingå i personalens arbetskläder. Rätt till arbetsskor är både en arbetsmiljöfråga och en jämställdhetsfråga.

Kommunalt servicehus

Servicehus är en form av mellanboende med egen lägenhet. De boende har tillgång till trygghetslarm, viss gemensam service och gemensamhetslokaler. Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut finns på plats i huset. Rätten att flytta till servicehus avgörs av en samlad bedömning där ålder, omsorgsbehov samt behov av trygghet vägs in. Du behöver alltså inte ha ett stort omvårdnadsbehov. Den som behöver stöd av hemtjänst ansöker om det och får hjälp av servicehusets egen personal. Vi vill uppdra åt Socialkontoret att undersöka behovet av servicehus bland våra seniora Väsbybor.

Se över ersättningen till dem i LSS-dagverksamheten

Vi hör ofta att det ska löna sig att arbeta. Det håller Socialdemokraterna och de flesta med om. Det ska självklart även gälla personer som deltar i dagverksamhet. Idag får deltagarna sju kronor i timmen i habiliteringsersättning. Lunch ingår inte. Det handlar om en grupp i samhället som ofta är hänvisade till ersättningar från socialförsäkringssystemet för sin försörjning. De har i stort sett samma inkomst hela livet. Socialdemokraterna vill se över ersättningen för LSS-dagverksamheten och avskaffa dagens orättvisa modell.

Bryta äldres isolering

Vi föreslår att kommunen satsar på helgjobb för skolungdomar på våra kommunala äldreboenden. Inte för att ersätta omvårdnadspersonal. Det ska vara ett tydligt komplement för att möjliggöra mer social tid hos de äldre och bidra till att minska de äldres isolering och ensamhet. Samtidigt innebär helgjobbet en första fot in på arbetsmarknaden god inblick om arbetet inom vård -och omsorg.

facebook Twitter Email