Ett klimatsmart Upplands Väsby

Visste du att Upplands Väsby kommun har rasat i hållbarhetsrankning från plats 3 till plats 57 de senaste fem åren? Årets placering, plats 57 av 290 i kommunrankning, är en försämring med 29 platser på ett år. Socialdemokraterna i Upplands Väsby vill att kommunen ska ta hållbarhetsarbetet på allvar. Vi behöver skärpa våra ambitioner. Sikta högre och nå längre för att minska utsläppen inom kommunens gränser. Upplands Väsby kan bättre.

Sverige ska leda klimatomställningen för ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens jobb

Vi vill skapa nya gröna jobb i hela landet genom storsatsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar, välfärden och grön teknik. Vi tror inte på att skapa nya låglönesektorer eller konkurrera på världsmarknaden med dåliga arbetsvillkor. De världsledande svenska industriföretagen har inte nått sin position genom att pressa ner lönerna, utan genom tekniskt avancerad produktion vilket kräver medarbetare med rätt utbildning. Genom rätt investeringar bidrar vi också i arbetet mot klimatförändringarna. Klimatomställningen behöver göras överallt. Runt om i världen, i hela Sverige och i Upplands Väsby.Upplands Väsby växer. Det är vårt mål och något vi är glada över. Växande städer innebär nya kompetenser och nya perspektiv. Men det innebär också utmaningar. Vi måste tänka framåt och nyskapande för att ta oss an klimatkrisens utmaningar.

Upplands Väsby ska vara en klimatsmart kommun. Vi måste öka takten i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Bara då kan vi säkra att framtida generationer kan leva ett gott liv i Upplands Väsby.

Vi ska arbeta för att kommunens påverkan på klimatet ska minska. Ansvaret ligger både på kommunen som aktör och på oss som individer.

Det är politikens uppgift att möjliggöra för Väsbyborna att agera miljövänligt. Alternativen till miljöskadliga beteenden ska vara lättillgängliga, välfungerande och attraktiva – det ska vara lätt att göra klimatsmarta val. Kommunen ska också ställa krav på de externa aktörer som bedriver verksamheter i Upplands Väsby. Vi ser behov av att stärka dialogen med miljö- och klimatorganisationer för att hitta nya strategier för klimatsmarta val. Vi ser positivt på att inrätta ett kommunalt miljöråd.

Socialdemokraterna vill:

Klimatsmart sopsystem

Med ett modernt sophanteringssystem kan vi minska både miljö- och klimatproblemen. Med fristående och uppkopplade avfall- och återvinningsstationer får ansvariga meddelanden om när enheterna behöver tömmas. Sopsystemet är soldrivet och innehåller en inbyggd kompaktering som gör att de har en hög fyllnadsförmåga.

Fler bilpooler i Upplands Väsby

För att minska den totala mängden bilar måste vi utnyttja den befintliga fordonsflottan effektivare genom fler delningstjänster. Genom att upplåta mark för fossilfria bilpoolsbilar kan vi reducera den privata bilismen och därmed också utsläppen. Väsbybor, föreningar och företag ska kunna använda kommunens egna bilpoolsbilar när tjänstepersonerna inte använder dem. Det är ett praktiskt, miljövänligt och ekonomiskt sätt att använda de bilar som redan finns.

En cirkulär omställning

Målet med cirkulär ekonomi är att använda allt som tillverkas så länge det går. När sakerna är förbrukade ska så mycket som möjligt återanvändas och återvinnas. Upplands Väsby har flera goda exempel på återbruk: Skopan, Fritidsbanken och Cykelköket är några. Men det behövs mer. Kommunen behöver starta upp fler sambruks -och återbruksstationer samt ta ledningen i samordningen av den cirkulära ekonomin. Dessutom behöver öppettiderna och tillgängligheten för exempelvis Fridsbanken bli bättre. Fler öppna kvällar och öppet på helgen skulle göra det lättare för Väsbyborna att använda sig av Fritidsbanken. Vi föreslår också att kommunen, i samband med varje nytt byggprojekt, ställer krav på en plats för källsortering i närheten av nya bostäder. Vårt långsiktiga mål är att ge alla hushåll i Upplands Väsby möjlighet till källsortering. Det ska vara lätt att göra rätt.

Sammanhållet cykelnät

Cykelnätet ska byggas ut på ett sätt som underlättar och stimulerar valet av cykel före exempelvis bil. Det är viktigt att bygga ett sammanhållet cykelnät som knyter samman flera kommuner och gör det enkelt och gent att ta sig fram på cykel långa sträckor. Vi vill se cykelgarage och hyrcyklar i anknytning till viktiga kollektivtrafiksnoder.

Fossilfri fordonsflotta

Vi stödjer målet att kommunens fordonsflotta ska bli fossilfri senast 2022. Utsläppen från transporterna motsvarar en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och det är framför allt utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar.

Solceller

Vi behöver öka användandet av förnybara energikällor. Solceller är en utsläppsfri och kostnadseffektiv energikälla. Kommunen ska därför tillåta bygglovsfria solpaneler för de Väsbybor som vill installera solceller på sina tak.

Gröna stråk i Upplands Väsby

Många Väsbybor uppskattar både större sammanhållna gröna områden och gröna stråk i olika delar av kommunen. Vi vill värna möjligheten att ha nära till naturen också där du bor. Flera områden har idag en naturlig närhet till naturen tack vare en god stadsplanering. När vi utvecklar nya områden såsom Väsby Entré, är det viktigt att utveckla på ett sätt som både erbjuder nya bostäder, smarta kommunikationslösningar och närhet till gröna stråk.

Hållbar byggnation

Upplands Väsby ska växa med till 63 000 invånare till 2040, från dagens cirka 47 000 invånare Det kräver många nya bostäder och att vi premierar hållbart byggande. Vi ska ställa krav på att byggaktörerna redovisar sin klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Ett exempel är att kräva ett maxtak för koldioxidutsläpp per producerad kvadratmeter.

Skynda på omställning till eldrivna fordon

Upplands Väsby ska i samarbete med externa aktörer driva på utbyggnaden av laddstrukturen för elbilar och elcyklar. Vi vill uppmuntra och underlätta för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill installera laddmöjligheter på sin mark. Vi ska också underlätta för företag i kommunen som vill sätta upp laddstolpar. Varje del av kommunen ska ha minst en laddgata och målet är att integrera laddningen på ett sätt som gör det enkelt och smidigt att ladda där du bor. Kommunen ska bli ännu bättre än idag på att använda förnybara drivmedel i sin fordonsflotta.

Ökad insamling av matavfall för biogasproduktion

Varje år slänger vi stora mängder matavfall. Det finns goda möjligheter att producera biogas från avfallet. Vi vill därför att Upplands Väsby ökar takten i arbetet med att ge samtliga hushåll i kommunen möjlighet att separera matavfall.

Badbara sjöar

Upplands Väsby har flera större och mindre sjöar. För att badupplevelsen ska bli så god som möjligt och sjöarna ska må bra behöver sjöarna tas om hand bättre. Självklart ska Väsbyborna kunna använda sjöar för både bad och båtliv. Därför vill vi att kommunen prioriterar arbetet med att motverka övergödning genom att rensa överflödig växtlighet, samt att se över hur vi kan undvika att det kommer ny oönskad växtlighet.

Dra nytta av våra ekosystemtjänster

Vi behöver bli bättre på att se möjligheterna med de processer den biologiska mångfalden bidrar med. Ett exempel är ekosystemtjänster: växter som gör att luften blir ren, buskar som dämpar buller, organismer som tar bort gifter ur vattnet och stadsgräsmattor som renar regn- och snövatten. Kommunen bör ta hänsyn till dessa processer vid samhällsplanering. Vi vill att kommunen kartlägger ekosystemstjänster vid byggnation och inkluderar lämpliga organisationer i det arbetet.

Inrätta en klimatfond

Omställningen till ett hållbart samhälle måste ske nu. Kommunala verksamheter som vill bidra till klimatomställningen ska kunna ansöka om medel för projekt som bidrar till att minska kommunens negativa klimatpåverkan. Vi vill därför att kommunen inför en klimatfond att söka pengar ur.

facebook Twitter Email