Ordning och reda i den kommunala ekonomin

Det finns flera områden där våra skattemedel bör användas på ett smartare sätt. Genom bättre processer vill vi socialdemokrater öka effektiviteten i kommunen, minimera slöseriet med skattekronor och öka kvaliteten i välfärden för Väsbyborna. Det finns exempel på förgävesutredningar som kostat kommunen stora belopp i onödan. Byggprojektet Väsby Sjöby är ett av dem. Alliansen och Väsbys Bästa lanserade det projektet kort efter det att den utredning de själva beställt, visade att ett projekt av denna storlek inte mötte kraven på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Hög personalomsättning är ett annat område som läcker resurser. Upplands Väsby har haft en hög personalomsättning inom vissa områden under mandatperioden. Flera tunga chefer och andra nyckelpersoner har lämnat kommunen de senaste åren.

Socialdemokraterna vill:

Stoppa slöseriet

Upplands Väsby kommun behöver hitta nya sätt att jobba på för att minska slöseriet på resurser. Kommunen kan fokusera på samverkan med exempelvis närliggande kommuner för att hålla nere kostnaderna samt jobba strategiskt med att minska behovet av dyra konsulter. Det gäller att hitta nya former för samarbete och förankring för att minimera rundgång och evighetsprojekt inom kommunen.

De senaste tre åren har kommunen gjort ett överskott på 464 miljoner. Överskotten beror dels på en snabbare ökning av skatteintäkter än beräknat, dels på oväntat höga statsbidrag från regeringen.De starka resultaten skapar flera positiva möjligheter för många av landets kommuner. Dels innebär det att kommuner kan öka sin likviditet och minska sitt lånebehov, dels ger det kommuner möjligheten att avsätta pengar i en resultatutjämningsreserv som kan användas för att täcka upp eventuella negativa balanskravsresultat framöver.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) påminde inför 2021 om möjligheten för resultatutjämningsfonder i landets kommuner. Det som krävs för att få det på plats är ett beslut i kommunfullmäktige. Det vill vi socialdemokrater uppnå. För att förhindra omfattande nedskärningar på biblioteket, fritidsgårdarna och nya nedskärningar i äldreomsorgen och skolan föreslog Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet redan under 2020 etableringen av en resultatutjämningsfond i Upplands Väsby. Det förslaget röstades ned av Moderaterna, Väsbys Bästa, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna på kommunfullmäktige i oktober 2020.

Skapa en resultatutjämningsreserv

Socialdemokraterna vill att Upplands Väsby kommun skapar en resultatutjämningsreserv. På så sätt får kommunen samma möjlighet som många andra kommuner i Sverige att använda stora överskott under några goda år, för att dämpa de negativa effekterna av ekonomiskt svåra år.

facebook Twitter Email