Jobb, tillväxt och framtidstro

En vuxenutbildning som leder till arbete

En anställning utgör grunden för samhörighet, trygghet och självständighet. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga anställningsvillkor.

Högre sysselsättning kräver satsningar på utbildning. Omvärlden förändras ständigt och i snabb takt. Det är inte längre självklart att det yrke du utbildar dig till som ung finns kvar när du blir äldre. Karriärbyten kommer att bli allt vanligare. Det är också något som är fel när arbetslösheten är hög samtidigt som företagen har svårt att hitta rätt personal. Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre och vi behöver en vuxenutbildning som står redo att ta emot behovet. Tillfälliga satsningar på komvux har gett goda resultat. Därför vill vi utöka komvux även långsiktigt.

Socialdemokraterna vill:

Kommunal vuxenutbildning:
  • Följa upp och matcha regeringens investeringar i kunskapslyftet med fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.
  • Förstärkt Komvux -och yrkesvux för stärkt kompetensförsörjning och integration. Vi behöver förenkla för människor att mitt i arbetslivet kunna byta inriktning och vidareutbilda sig när arbetsmarknaden förändras.
  • Språkträning för de äldreomsorgsanställda som saknar tillräckliga kunskaper i svenska.
  • Identifiera och skapa förutsättningar för nya platser inom bristyrkesutbildningar.
  • Kombinationsutbildningar där yrkesutbildning kombineras med SFI.
Arbetsmarknadens förutsättningar

Med schyssta villkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle.

Trots att vi alltid relaterar till arbete som en källa till framtidstro vet vi att vardagen på många arbetsplatser i landet präglas av helt andra känslor. Stressrelaterade sjukskrivningar ökar och utbrändhet har blivit vår tids stora folksjukdom. Vi behöver ta krafttag för att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet genom att skärpa kraven på arbetsgivarna. Därför vill vi att kommunen kräver kollektivavtalsliknande villkor vid alla upphandlingar inklusive LOV:ad verksamhet. Alla utförare, oavsett om det gäller privat eller kommunal regi, inom skattefinansierade verksamheter, ska bedrivas med hög kvalitet och god service för invånarna i Upplands Väsby.

En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid. Därför fortsätter vi att jobba för att förverkliga vårt förslag om möjlighet till extra familjevecka.

Fler arbetstillfällen

Vi behöver stärka förutsättningarna att bedriva företagsverksamhet i Upplands Väsby. Företagen ska känna att Väsby ger de bästa grundförutsättningarna för tillväxt och jobbskapande. Vi har som högsta prioritet att skapa nya arbetstillfällen i Väsby och detta ska genomsyra alla delar av kommunens arbete inom ramen för samhällsutveckling genom investeringar i infrastruktur och samverkan mellan näringsliv, utbildning, politik och civilsamhälle. Vidare ska Upplands Väsby erbjuda företagen god service, bra bemötande och korta handläggningstider.

Våra förslag för en väl utbyggd och tillgänglig vuxen- och yrkesutbildning i kombination med förbättrade förutsättningar för fler lärlingsplatser, fler ungdomsjobb och integrationsstöd är viktiga steg mot målet om hög sysselsättning. Vi behöver skapa gynnsamma förutsättningar för att företag ska våga investera och nyanställa.

Träffsäkert stöd till de som behöver arbete

Dagens arbetsmarknad kräver stor flexibilitet av arbetssökande och högerns privatiseringsiver har nått även arbetsförmedlingen som drabbats av stora nedskärningar. Den som är utan jobb behöver däremot fortfarande stöd i sitt arbetssökande och vi behöver jobba för att de program som etableras för att hjälpa Upplands Väsbys arbetssökande till jobb eller utbildning tydligt riktar sig mot de som mest behöver stödet.

Ungdomsjobb

Vi behöver även satsa på feriejobb/sommarjobb till så många ungdomar som möjligt för att ungdomar ska få god inblick i arbetslivets villkor redan i ett tidigt skede. Erfarenhet av arbete bidrar till nyfiken framtidstro, förenklar valet av utbildning samt stärker banden till samhället. Vi vill därför införa en sommarjobbsgaranti. Alla ungdomar ska någon gång före gymnasieexamen ha fått möjlighet att sommarjobba. Kommunen behöver gradvis öka antalet platser för sommarjobb.

Lärlingsutbildningar

Vi tror att det behövs fler lärlingsplatser. Inom många yrken lär man sig bäst genom praktiskt arbete. Arbetstagare och arbetsgivare behöver matchas och vi föreslår stöd till de arbetsgivare som erbjuder lärlingsplatser.

Vi föreslår även extra resurser för att utveckla arbetet med ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Framtida kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Vi måste säkerställa att vi i framtiden kan bemanna vår äldre -och barnomsorg. Vård -och omsorgsyrken behöver bli mer attraktiva genom bättre anställningsvillkor och bra utbildningsmöjligheter.

Därför behöver vi, i samarbete med närliggande kommuner, undersöka behovet av att starta upp ett omsorgscollege i Upplands Väsby. Skolan ska vara specialiserad på utbildningar som ger yrkeskompetens inom inom vård och omsorg.

Attraktiv arbetsgivare

Upplands Väsby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att de som jobbar i kommunen ska trivas så bra att de rekommenderar andra att jobba här.

Alla människor ska orka och kunna arbeta hela livet. En god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling är avgörande, för såväl offentlig sektor som näringslivet. Vi ska möjliggöra för friska arbetsplatser, och säkerställa allas rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö måste prioriteras för att bryta utvecklingen av arbetsrelaterad ohälsa. Detta förutsätter en god samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud, och att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Vi måste även säkerställa goda arbetsmiljökunskaper i hela organisationen för att bättre integrera arbetsmiljöarbetet i arbetsplatsernas dagliga verksamhet.

När kommunen anlitar privata företag för olika uppdrag, som till exempel att bygga ny infrastruktur, utföra hemtjänst eller städa i våra skolor, är det viktigt att kommunen tillämpar en bra balans mellan pris och kvalitet. Om kommunen lägger för stor vikt vid att jaga det lägsta priset riskerar det leda till att seriösa utförare får svårt att konkurrera med företag som utnyttjar sin personal och tummar på säkerheten. För att garantera en hållbar arbetsmiljö och en lön det går att leva på, vill vi att kommunen kräver kollektivavtalsliknande villkor vid alla upphandlingar inklusive LOV:ad verksamhet. Alla utförare, oavsett om det gäller privat eller kommunal regi, inom skattefinansierade verksamheter, ska bedrivas med hög kvalitet och god service för invånarna i Upplands Väsby.

facebook Twitter Email