En likvärdig skola där alla når kunskapsmålen

Visste du att mer än 50 procent av Upplands Väsbys grundskolor drivs av stora vinstdrivande skolkoncerner?

Att vårt nuvarande skolsystem innebär snabbt ökande kostnader för grundskolan samtidigt som det sker konstanta besparingskrav och nedskärningar för Upplands Väsbys kommunala grundskolor? Att 23 procent av Upplands Väsbys elever går ut årskurs nio utan att ha uppnått behörighet till gymnasiet och att det är en trend som inte går åt rätt håll?

Upplands Väsby har idag bra skolor i kommunal- och privat regi och vi värnar rätten att välja skola. Men skolan är inte som vilken annan marknad som helst. En alltför hög andel fristående grundskolor med stort vinstintresse som drivkraft innebär risker.

Kommunens ekonomi påverkas negativt, hundratals elever riskerar att plötsligt stå utan skola om en fristående skola går i konkurs eller tvingas stänga.

Det nuvarande systemet innebär snabbt ökande kostnader för grundskolan samtidigt med nedskärningar och konstanta besparingskrav för kommunala grundskolor. Den höga andelen privata skolkoncerner medför också svårigheter för riktade insatser där behoven är som störst samt att det blir betydligt svårare att planera för framtida platskapacitet och ny stadieindelning.

Många elever får inte det adekvata stöd de har rätt till och alltför många elever går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Under den nuvarande mandatperioden har den kommunala skolan tvingats skära ned på elevhälsa och personaltäthet. Detta bidrar till att likvärdigheten försämras och att skolsegregationen ökar ytterligare.

Kommunens medarbetarenkät visar att skolans och förskolans personal upplever en för tung arbetsbörda, brist på ork efter arbetsdagens slut samt svårigheter att få tiden att räcka till för att hinna ge stöd och hjälp till alla elever. De satsningar som vi vill göra på stärkt elevhälsa tillsammans med en höjning av det kompensatoriska uppdraget innebär mer tid för undervisning.

Vi vill införa nya ersättningsmodeller för skolpeng och lokalhyror för en bättre likvärdighet, få bort nedskärningskraven för skolor i kommunal regi, säkerställa att det byggs tillräckligt med skolor samt undvika fortsatta kostnadsökningar för hela skolverksamheten i Upplands Väsby. Det behövs också stora investeringar för att alla Upplands Väsbys skolor ska hålla högre kvalitet med renoverade lokaler och stimulerande lärmiljöer. Vi behöver även höja ambitionsnivån och planera för tillagningskök i alla skolor i kommunal regi.

Alla elever behöver tryckta läromedel och det behövs skolbibliotek med utbildad personal.

I Upplands Väsby är barngrupperna i förskolan enligt rapporter bland de största i hela landet. Det här kan innebära risker gällande det pedagogiska uppdraget och behöver snabbutredas för att kunna förbättras. Fritidshemspedagogiken ska stärka elevernas kunskaper och sociala utveckling. Läxhjälp, idrottsträning och kultur -och musikskola inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle underlätta livspusslet för många familjer, ge alla elever samma stöd i skolarbetet och samma chans till meningsfull fritid. Så skapar vi ett tryggare Upplands Väsby.

Socialdemokraterna vill:

Öka likvärdigheten och stärka elevhälsan
 • Säkerställa ordentlig tillgång på tryckta läromedel till alla elever i alla årskurser.
 • Stärkt elevhälsa och höjda tilläggsbelopp för extraordinärt stöd.
 • Särskilda undervisningsgrupper för elever som inte klarar den ordinarie undervisningen i alla ämnen.
 • Systematisk handlingsplan för tidigare insatser för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.
 • Högre ersättning till skolor som tar ett större ansvar för att alla elever ska nå kunskapskraven.
 • Samverkansenhet mellan skolan/elevhälsan, vårdnadshavare, elev, socialtjänst, BUP, skolservice, kultur och fritidskontoret för bättre stöd på individnivå
Ta tillbaka den demokratiska kontrollen av skolan

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen av skolan. Med hjälp av demokratisk kontroll och fler kommunala skolor och förskolor, kan vi säkerställa en hög kvalitet i undervisningen och en god platstillgång till Väsbyborna.

 • Ny ersättningsmodell för ökad likvärdighet, mer resurser till de skolor som tar det största ansvaret för att alla elever ska nå målen samt undvika fortsatt skenande kostnader för hela skolverksamheten i Upplands Väsby.
 • Nytt lokalhyressystem där kostnaden inte avgör driftsformen.
Skolmiljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning
 • Bättre skolmiljö och arbetsmiljö genom upprustning och renovering av skolbyggnader och skollokaler.
 • Utreda personalens arbetstid och lönenivåer.
 • Våra satsningar på stärkt elevhälsa tillsammans med en förstärkning av det kompensatoriska uppdraget innebär mer tid för undervisningen.
Väsby Nya Gymnasium (VNG)
 • Vi vill ge kommunen i uppdrag att lösa hyreskostnaden för VNG för att ge vårt eget gymnasium samma grundförutsättningar som övriga gymnasieskolor i länet.
 • Språkintroduktionsprogrammets elever ska bedrivas på VNG i Messingens lokaler tillsammans med övriga gymnasieelever.
 • VNG ska även erbjuda yrkesförberedande program.
 • Vi vill tillsammans med VNG utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda estetiska program med inriktningar som innebär samordning med Kulturskolan i Messingen. Vi vill se Messingen som en än mer levande mötesplats för musik, konst, dans och teater.
Förskolan och Fritidshem i Upplands Väsby
 • Socialdemokraterna ska verka för att barngruppernas storlek i förskolan ska följa Skolverkets riktlinjer över tid.
 • Att fritidshemmets lärandeuppdrag synliggörs och att personalen får tid att planera och utveckla verksamheten.
 • Utveckla samverkan mellan fritidshem och föreningsliv så att fler elever kan ägna sig åt fritidsverksamhet på eftermiddagarna.
Arbetsskor ska ingå i personalens arbetskläder

Inom omsorgen slits personalens kläder hårt under arbetet. Barnskötare ska ut i leran och leka med barnen. De går många tusen steg per dag. Vi vill ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag om hur arbetsskor kan ingå i personalens arbetskläder. Rätt till arbetsskor är både en arbetsmiljöfråga och en jämställdhetsfråga.

facebook Twitter Email