Ny budget med flerårsplan klubbad i kommunfullmäktige 12/6

VÄSBYS MITTENSTYRE SATSAR PÅ VÄLFÄRDEN I NY FLERÅRSPLAN MED BUDGET.

Mittenstyret i Upplands Väsby där, Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna ingår, tillför 191 miljoner för 2024 till välfärden med fokus på social och ekologisk hållbarhet i den nya flerårsplanen med budget. För hela perioden, 2024-26 tillförs 503 miljoner till kommunens verksamheter.I ett tufft ekonomiskt läge för Sveriges kommuner och regioner är vi mycket stolta över att kunna gå fram med en budget som innebär ordentliga satsningar för kommunens välfärdsverksamheter. Mittenstyret har fortsatt stort fokus på ökad trygghet och säkerhet för Väsbyborna genom förstärkningar till både säkerhetsenheten samt till det viktiga brottsförebyggande arbetet. I uppdragen ingår även att upptäcka och motverka fusk och oegentligheter inom respektive nämnds ansvarsområde.Det sociala förebyggande arbetet stärks genom att vi kraftsamlar med resurser till socialnämnden, utbildningsnämnden och kultur -och fritidsnämnden med särskilda satsningar på bland annat Sigmaområdet genom olika sociala och kulturella insatser samt en ny specialhall för gymnastik.Socialnämnden tillförs förstärkningar till det förebyggande teamets arbete med barn och unga i skolan samt ute på fältet.Skolan tillförs 86,8 miljoner kronor för att bibehålla och utveckla undervisningen, elevhälsan samt ytterligare förstärkningar av olika kompensatoriska insatser. Bland annat genomförs en ny reform som innebär rätt till fritidshem för alla elever, inklusive barn till vårdnadshavare som till exempel är arbetssökande eller föräldralediga, detta som ett led i det förebyggande arbetet och som en del av arbetet med social hållbarhet.Omsorgen stärks upp med en ökning på 61,4 miljoner kronor inklusive förstärkningar av personlig assistans och ökat antal platser för särskilt boende.Kultur -och fritidsnämnden får en höjning med 11,9 miljoner där det, bland annat ingår en utredning inför renoveringen av Vilundabadet med en ny simträningsanläggning.Upplands Väsbys offentliga rum ska vara rena, ljusa och trevligare att vistas i och är en viktig del av våra satsningar på social hållbarhet. Uppdraget innebär även förstärkningar kring städning, reparationer av trasig yttre miljö samt klottersanering.Vidare stärker vi upp det viktiga klimat- och miljöarbetet utifrån befintlig klimat- och energistrategi samt klimatbudget där vi bland annat tillför 10 miljoner per år för nya klimatinvesteringar. Vi presenterar även ny samverkan mellan kommunen, näringsliv och intresseorganisationer med fokus på innovation och utveckling som innebär möjligheter och synergieffekter i arbetet för en grön omställning.

facebook Twitter Email