Mer pengar till skolan i Väsby i ny budget

Kommunstyrelsens majoritet föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ny flerårsplan med budget för 2015-2017. Budgeten som är ett avstamp för hela nästa mandatperiod innehåller bland annat över 45 miljoner kronor mer till skolan jämfört med 2014 års budget.

Budgeten innebär både ett långsiktigt ansvarstagande för kommuninnevånarnas skattemedel där kvalitet och goda resultat i skolan prioriteras. Under de senaste åren har Upplands Väsby gjort en resa mot framtiden som innebär rejäla kliv framåt på flera områden. Eftersom skolan är det område som fortfarande har utmaningar och som behöver mer insatser har dessa prioriterats för att kunna visa samma positiva utveckling. Ambitionerna är att skolan i Väsby också ska dra nytta av erfarenheterna kommunen har kring arbetet med kvalitet, nomineringen till Sveriges kvalitetskommun 2013, Miljöbästa kommun, Sveriges IT-kommun och inte minst Sveriges tredje bästa näringslivsklimat.

Reformarbetet för ökade kunskapsresultat i skolan fortsätter med fokus på tidiga insatser, lugn studiemiljö, kollegialt lärande och på tydligt ledarskap i skolan. Särskilda satsningar på förskolan med rätt till 30 timmars förskola och satsningar på språkutveckling lyfts särskilt. Budgeten präglas av flera satsningar både för att få fler personer i egen försörjning, men också för ha fortsatt högt bostadsbyggande där bland annat flera bostads- och tillbyggnadsprojekt ingår. Budgeten tar också hänsyn till ökade behov inom välfärdsverksamheterna, bland annat genom nytt äldreboende i Brobacken med 72 nya platser.

En stor skolsatsning i budgeten är att kommunen nu inför rätt till 30 timmar förskola till barn till föräldralediga och arbetslösa. Idag är nivån 15 timmar/vecka.

– Jag är stolt över att presentera en framtidsbudget som ger barnen i Väsby en bra start och som stärker välfärden, omsorgen och som satsar på att få fler i arbete. Fler pedagoger och mer tid med pedagogerna för barnen är viktigt för att lyfta resultaten i skolan. Tidiga insatser är centralt för att ge barnen en bra start i skolan. Satsningen på 30 timmars förskola är dels viktig för barnens pedagogiska utvekling, dels för att den ger arbetslösa föräldrar bättre möjligheter att aktivt söka jobb, säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Skolan är vår viktigaste utmaning och därför också vår viktigaste prioritering. Vi inleder nu flera angelägna framtidssatsningar för våra elever i skolan. Skolutvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby” ska även leda till att vi använder befintliga resurser på bästa möjliga sätt. Utgångspunkten måste vara att alla elever har rätt att lyckas. Jag är också stolt över de många satsningar som vi nu gör inom miljöområdet. Värt att nämna är att vi inleder satsningar i Sättra Friluftsområde och bygget av en ny gång- och cykelväg till Kairo, säger kommunalråd Lars Valtersson (MP).

– Jag är särskilt stolt att vi tillför resurser till omsorgen och förskolorna. En väl fungerande välfärd är viktigt inte minst för jämställdheten. Vi storsatsar på kulturen och fritidens infrastruktur med nytt kulturhus och investeringar i Vilundaparken, ridanläggning och Sättra friluftsområde, säger Anders Rosén, kommunalråd (V).

– Vi vill ge Väsbyborna ökade möjligheter till medbestämmande och inflytande genom att utveckla arbetet med medborgardialoger. Vi ska tillvarata det goda arbete som lagts ner på att ökad insyn och delaktighet hos kommuninvånarna också skapar förtroende och förståelse för de demokratiska processerna som skapar och driver vårt samhället framåt, säger Roland Storm, kommunalråd (Väsbys Bästa).

– Vi jobbar vidare med att bli bättre på att vara kommun och nu märks det att omgivningen fått upp ögonen för Väsby. Vi fortsätter skapa förutsättningar för fler bostäder och det är fler byggare än någonsin som vill vara med och utveckla Väsby, säger Björn Eklundh, kommundirektör.

Budgeten har lagts med en höjning av skattenivån med +32 öre och säkrar därmed kommunfullmäktiges resultatmål på i snitt 2,5 % för perioden i syfte att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Beslut om budgeten förväntas tas av kommunfullmäktige den 15 december

För mer information kontakta

Mathias Bohman, (S), Kommunstyrelsens ordförande, 08-590 971 23

facebook Twitter Email