Backar M om öppna förskolan?

I den styrande minoritetens flerårsplan ingår stora nedskärningar på Familjecentralen med kommunala öppna förskolan samt skolservice.. Det sker trots att alla politiska partier i Väsby gått samman om att alla barn ska klara sina mål i skolan.

En viktig del för att klara målen är att underlätta integrationen samt att hjälpa barn, föräldrar och skolor genom förebyggande föräldrastöd inklusive särskilt stöd för barn med NPF-diagnos eller psykosocial problematik. Men den 6 mars beslutar utbildningsnämnden om sin verksamhetsplan för 2019. Där kvarstår nedskärningarna. De innebär avgörande negativa konsekvenser på hela verksamheten. Om det M-ledda minoritetsstyret får igenom den nuvarande versionen av verksamhetsplanen innebär det att hela Familjecentralen påverkas. Bland annat slutar två förskolpedagoger redan i slutet av mars. De ersätts av en (1) barnskötare som kommer att jobba 15 timmar per vecka jämfört med nuvarande 27 timmar. Det blir omöjligt att fortsätta bedriva den kommunala öppna förskolans viktiga verksamhet med runt 70 besökare varje dag. Dels försvinner de mesta av aktiviteterna; pyssel, bokservice, sångsamlingarna, viktiga samtal, föreläsningar, vägledning till familjestödet, babymassage, dels halveras öppettiderna. Utifrån ett säkerhetsperspektiv blir det troligen inte möjligt att bemanna öppna förskolan med endast en personal.

Öppna förskolan i Väsby Centrum fyller en viktig funktion för många föräldrar och barn genom sin öppna verksamhet. Den bidrar också till integrationen genom att vara en plats där människor kan mötas och erbjudas stöd. Öppna förskolan har ett nära samarbete med familjestödsfunktionerna hos Familjecentralen, vars förebyggande arbete också drabbas av nedskärningarna. I en tid där vi ser ökad psykisk ohälsa och fördjupad segregation, är det viktigt med förebyggande och stödjande insatser för att barnen ska få växa upp i en trygg och säker miljö. Varje barn som mår dåligt är en potentiell risk i framtiden. Varje barn vi kan rädda från utanförskap, kriminalitet eller psykisk ohälsa är en stor samhällsvinst, både ekonomiskt och för att förhindra stort individuellt lidande.

Det finns en bred, partiöverskridande enighet om att stödja barn och unga så att fler går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Skolservice och öppna förskolan är centrala delar i det arbetet. Skolservice bygger på att stödja föräldrar med elever i skolåldern och skolpersonal genom att utforma strategier och utarbeta åtgärdsplaner som ska underlätta för eleven att klara målen. Hundratals samtal och möten påverkas av en minskad budget för Skolservice verksamhet.

Den styrande minoritetens skattesänkningar medför beslut om stora nedskärningar som på riktigt äventyrar arbetet för bättre integration och riskerar försvåra arbetet med ett av kommunens mest fundamentala uppdrag, att alla barn ska klara målen i skolan.

Socialdemokraterna i Väsby har tidigare vädjat till M-ledda minoritetsstyret att backa om de beslutade budgetnedskärningarna, men vi har endast mötts av en kompakt tystnad.

 

Suzanne Enell
Utbildningsnämnden

 

 

 

facebook Twitter Email