36,5 miljoner mer till Väsbybornas välfärd

6,5 miljoner kronor till att förbättra säkerheten och tryggheten i Väsby. Tio miljoner till att stärka och framtidssäkra äldreomsorgen i Väsby. Tio miljoner kronor för att alla elever ska lyckas i skolan. Och tio miljoner till ett starkare ekonomiskt resultat under 2021. Så kan förstärkningarna i Socialdemokraternas tilläggsbudget för nästa år sammanfattas.

TILLÄGGSBUDGET 2021. Beskedet från Moderaterna, Väsbys Bästa, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet är att budgeten från juni 2020 ligger fast. Det innebär nedskärningar på skolan, omsorgen och kultur- och fritid. Nu presenterar Socialdemokraterna i Väsby hur vi vill ha det.

– Det är inte vettigt att tvinga skolan, omsorgen och kultur- och fritidsområdet till nedskärningar samtidigt som kommunen gör en vinst på närmare 200 miljoner och får en förstärkning på 36,5 miljoner nästa år, säger Mathias Bohman (s), oppositionsråd.

En starkare skatteprognos än tidigare och förstärkningar från regeringen till kommunerna ger Upplands Väsby kommun ett utrymme att stärka välfärden med 36,5 miljoner kronor under 2021. Medan den politiska ledningen väljer att passivt lägga förstärkningen på 36,5 miljoner till ett förbättrat resultat för kommande år föreslår Socialdemokraterna att pengarna ska användas till att stärka skolan, omsorgen samt till ett paket för trygghet och säkerhet. För det senare skapar vi ett trygghets- och säkerhetspaket under kommunstyrelsen på 6,5 miljoner som senare kommer att fördelas inom Kultur- och fritidskontoret, Socialkontoret och kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. De resurser vi tillför är  utöver de tillskott som Socialdemokraterna i Väsby presenterade i sin budget i juni 2020.

Nedan presenterar vi Socialdemokraternas prioriteringar i förhållande till juni 2020

 

Utbildningsnämnden

Tio miljoner ytterligare för att alla elever ska lyckas i skolan. Arbetet intensifieras genom att höja den socioekonomiska kompensationen till skolorna i Väsby. Principen som gäller är att barn som behöver mer resurser för att lyckas i skolan ska få det.

Omsorgsnämnden

Tio miljoner ytterligare för att framtidssäkra äldreomsorgen i Väsby. Hur väl vi tar hand om våra äldre definierar för många av oss hur väl servicen till Väsbyborna fungerar. Att behoven blir allt större och att trycket på dem som jobbar i omsorgen växer snabbt har länge varit tydligt för de flesta av oss. I ljuset av pandemin kan få eller knappast någon undgå att se att behoven av resursförstärkningar är stora.

Med den resursförstärkning som Socialdemokraterna i Väsby föreslår, utöver den vi presenterade för kommunfullmäktige i juni 2020, gör vi en allmän resursförstärkning samtidigt som vi särskilt prioriterar etableringen av kommunal hemtjänst. Många brukare efterlyser ett kvalitativt kommunalt alternativ i hemtjänsten. Med en kommunal hemtjänst blir kommunen bättre och mer trovärdig vid upphandling av hemtjänst i privat regi. Vidare tar kommunen sitt ansvar för att kunna säkerställa att brukare får den service de har  rätt till. Dagens modell med många mindre LOV-aktörer, utan kommunal hemtjänst, innebär dels att kommunen brister i sin roll som kravställare och i sin uppföljning, dels att kommunen har en mycket svag position i ett läge där en eller flera LOV-aktörer med kort varsel av olika skäl upphör med sin verksamhet i kommunen.

Kommunstyrelsen

Kommunen måste bli vassare i sitt arbete med säkerhet och trygghet. Det är oacceptabelt att kommunens invånare år efter år bär på en stark känsla av otrygghet när de rör sig i kommunen  de bor i. Det är kommunens ansvar och plikt att vidta de åtgärder som krävs för att öka Väsbybornas säkerhet och trygghet. Utöver de resurser som vi avsatte i budgeten i juni 2020 avsätter vi socialdemokrater 6,5 miljoner i utrymme för ett trygghetspaket under kommande år. Pengarna avsätts till kommunstyrelsen för senare fördelning mellan socialnämnden, kultur- och fritidskontoret och teknik- och fastighetsutskottet. Ytterligare två fältarbetare, förbättrad belysning i motionsspår och en snabbare hantering med att erbjuda boenden till kvinnor som bott tillfälligt i ett skyddat boende utgör delar av förslaget.

Vi avsätter också tio miljoner till ett starkare ekonomiskt resultat. Kommunfullmäktiges mål är att nå ett överskott på 2,5 procent av sitt resultat. I ett läge där pengarna behövs i skolan, omsorgen och på kultur- och fritidsområdet kan vi motivera ett lägre resultat under en tid. Med den överblick vi har idag ifråga om skatter och statsbidrag väljer vi att tillföra ytterligare tio miljoner kronor till resultatet i förhållande till den budget vi presenterade i juni 2020.

Etablering av resultatutjämningsfond:

I år gör kommunen ett överskott på närmare 200 miljoner kronor. Med de regler som kommunen tillämpar för stunden kan medlen från ett överskott inte användas under kommande år om inte kommunen etablerar en resultatutjämningsfond. Flera andra kommuner har gått före och visat vägen på området och det är hög tid att även Upplands Väsby kommun skapar ett regelverk för kommande år för att kunna fördela överskott över tid.

 

 

 

facebook Twitter Email