Utveckling, jobb och bostad

Ett samhälle som håller ihop

Ett jobb och en bostad är förutsättningarna för ett gott och självständigt liv och därmed grunden för ett fungerande samhälle. Vårt mål är att ge alla Väsbybor möjligheten att ge sig iväg från sina bostäder på morgonen till ett jobb eller studier. Tillväxt skapar vi genom att människor jobbar och tillväxtens frukter använder vi till att stärka välfärden, utveckla skolan, ge kultur- och idrottsföreningar möjlighet att verka, utveckla hela den gemensamma verksamheten som vi har för medborgarna. Att sätta folk i arbete har även stor betydelse för integrationen av nyanlända och därmed minskade kostnader för social utslagning. Full sysselsättning är vårt mål.

Att företagen i Upplands Väsby växer och anställer fler är viktiga för att tillväxten ska öka. Vi bedriver en aktiv näringspolitik som gör det lättare att starta och driva företag och att fler vill bo i kommunen.

Bostadsbyggandet har tagit fart och de är viktig. Detta både för alla Väsbybor som söker bostad idag men även för att företag ska våga satsa. Vårt läge mellan Uppsala/Arlanda och Stockholm ger oss unika förutsättningar för att kunna locka företag och deras anställda från olika delar av världen. Men då är det viktig att de ska kunna ha någonstans att bo. Bostadsbrist riskerar att försvåra företagsetableringar och nyrekryteringar.

Genom en god och modern stadsplanering ser vi till att nya bostäder skapar underlag för stärkt välfärd, service, handel, kollektivtrafik, en hållbar stad och livet mellan husen. Upplands Väsby behöver alla former av bostäder, framför allt behöver vi fler hyresrätter med rimliga hyror samt bostäder för unga, studenter och äldre. Vi ska pressa kostnaderna i nyproduktionen samtidigt som vi bygger allmännyttiga bostäder.

En väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik är viktigt för att vardagen ska fungera. Det ska gå snabbt att ta sig till och från jobb, skola och fritidsaktiviteter. Att resa klimatsmart ska vara enkelt. Därför är det viktigt att Ostkustbanan byggs ut och blir fyrspårig. De farliga utsläppen från busstrafiken ska bli historia.

Socialdemokraterna i Upplands Väsby går på val på:

Jobb och näringsliv:

 • Förstärkt ungdomsgaranti. Ingen ung under 25 år ska gå utan arbete, praktik eller utbildning i mer än 90 dagar.
 • Sommarjobbsgaranti för Upplands Väsbys ungdomar permanentas och utvecklas.
 • Ingen som kan jobba ska gå på bidrag, istället ska fler få möjligheten till ett riktigt jobb med schysta villkor.
 • Kraftigt utbyggd yrkesutbildning i samverkan med näringslivet.
 • Aktiv näringslivspolitik för fler företagsetableringar och för att befintliga företag ska kunna växa och nyanställa
 • Bli Sveriges bästa integrationskommun. Vi ska bli bäst på att få nyanlända i arbete. Alla ska ges samhällsorientering och komma i studier, praktik eller arbete från dag ett.
 • Bättre samverkan med näringslivet

 

Bostäder:

 • Totalt 400 påbörjade bostäder per år för att bygga bort bostadsbrist och ge underlag för jobb, service, kultur och välfärd.
 • Minst 150 allmännyttiga hyresrätter per år av Väsbyhem. Hyrorna i nyproduktionen ska hållas nere genom god planering, projektledning, mm.
 • Var fjärde ny hyresrätt ska gå till unga av det som Väsbyhem bygger.
 • Fler hyresrätter med rimliga hyror. Minst en tredjedel av nyproduktionen ska vara hyresrätter.
 • Fler ungdoms- och studentbostäder. Alla unga ska ha förutsättningar att ta steget ut i vuxenlivet.
 • Modern stadsplanering som skapar levande och attraktiva stadsdelar med tillgång och närhet till service, handel och liv mellan husen.
 • Bygga blandade områden för att minska segregation och bygga åldersintegrerat så att människor med olika bakgrund, ålder och villkor kan mötas i vardagen.
 • Fortsätta att upprusta våra allmännyttiga bostäder stegvis och i samråd med hyresgästerna för att skapa trygghet och moderna livsmiljöer utan stora hyreshöjningar.
 • Ställa relevanta och höga miljö- och klimatkrav i samband med samhällsplanering och nyproduktion av bostäder.
 • Öka andelen trähusbebyggelse i kommunen
 • Demokratin vid byggande ska bejakas genom att Upplands Väsby fortsätter att utveckla trygga och kreativa former för samrådsarbete vid byggande.

 

Kollektivtrafik:

 • Förbättra kollektiv- och busstrafiken i samtliga kommundelar
 • Anlägga fler regionala gång- och cykelstråk, till bl.a. Vallentuna och Järfälla, som bidrar till att binda samman regionen.
 • Införa ett lånecykelsystem så att fler kan välja ett hållbart resande.
 • Bygga en tredje (södra) uppgång till Upplands Väsby station så att det blir enklare att åka kollektivt.
 • Verka för att Regionaltåg ska stanna i Upplands Väsby för att underlätta hållbart resande i hela mellersta Sverige.
 • Utökad pendeltågstrafik på helgnätter för att Väsbyborna tryggt och enkelt ska kunna träffa vänner och ta del av nöjen och kulturliv.
 • Verka för att bort avstigningsavgiften på Arlanda station.
facebook Twitter Email