En jämlik kunskapsskola

Upplands Väsby ska bli en av Sveriges bästa skolkommun

Här ska alla barn och elever ges bästa möjligheter att nå sin fulla potential. Detsamma gäller Upplands Väsbys unga och vuxna som vill utbilda sig vidare för att klara sig på framtidens arbetsmarknad.

Under många år kunde vi bevittna fallande skolresultat i Väsby, men nu ser vi en vändning uppåt. Det är ett medvetet och gediget arbete som ligger bakom denna vändning. Den politiska majoriteten har under mandatperioden högprioriterat skolan i kommunens totala budget. Även projektet ”Ett lärande Väsby” har haft en betydelsefull roll, och dessutom finns en helt ny utbildningsorganisation på plats. En elevhälsochef har anställts för att ge bättre förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd. Flera skolprojekt har genomförts, som tillsammans med skolornas fokus och engagemang, resulterat i ett betydligt högre genomsnittligt meritvärde. Den socioekonomiska fördelningen mellan skolor har ändrats så att skolor som behöver extra resurser prioriterats mest. Lönerna har höjts betydligt och gör lärarlönerna i Väsby bland de högre i landet Många elever har också getts möjlighet att klara sina mål genom kommunens satsning på lovskola.

Inget barns framtid ska avgöras av föräldrarnas plånböcker, det kan vi Socialdemokrater aldrig acceptera.

För att möta dagens och framtidens behov har den styrande majoriteten beslutat om stora investeringar och planer för byggande av nya förskolor och grundskolor i kommunen. Renoveringar och införande av tillagningskök har påbörjats.

Men arbetet måste fortgå och ambitionerna måste vara höga.

Det finns fortfarande elever som går ut skolan utan fullständiga betyg, och skillnaderna är stora mellan elever bland annat beroende på föräldrarnas inkomst och utbildningsbakgrund. Inget barns framtid ska avgöras av föräldrarnas plånböcker, det kan vi Socialdemokrater aldrig acceptera.

Det är också avgörande att alla elever får möta kompetenta lärare med stöd och förväntningar på var och en. För att rekrytera de bästa lärarna är det viktigt att säkerställa goda arbetsvillkor och prioritera arbetsmiljön i skolorna. Lärarna ska kunna fokusera på att vara lärare, känna uppskattning och kunna utvecklas i sin yrkesroll.

Rektorns roll som pedagogisk ledare och ansvarig för utbildningens kvalitet ska stärkas. Föräldrar ska ha god insyn och vara delaktiga.

Alla ska få det stöd och den stimulans som behövs för att gå till skolan. Därför kommer vi att satsa på elevhälsan och ha nolltolerans mot alla former av kränkningar och trakasserier liksom mot att elever blir hemmasittare. Lokaler och utemiljöer ska vara, trygga, snygga och trivsamma. Skolmaten ska vara näringsrik, vi har redan ökat antalet tillagningskök men fler skolor ska ha den möjligheten.

I och med den nya läroplanen och den förändrade lärarutbildningen, riktad mot någon av stadierna 1-3, 4-6 och 7-9, behöver även stadieindelningen på vissa av Väsbys skolor förändras. Det är inte optimalt att många elever byter skola inför åk 6, blandas med elever från andra skolor och att lärare som sätter betyg i åk 6 skall bedöma elevernas kunskaper inom moment, som bearbetats på flera skolor med olika lärare och med olika metoder vid olika tidpunkter.

Framtidens klassrum i Upplands Väsby ska präglas av ordning och studiero och vara moderna lärmiljöer med grund i forskning med hjälp av ny teknik. Upplands Väsbys skolor, förskolor och gymnasium ska samarbeta med universitet och högskolor för att ständigt utveckla våra verksamheter och ha fokus på kunskap i allt vi gör. Framtiden börjar i skolan, och vi ska se till att alla barn i Upplands Väsby får en god grund att stå på.

Socialdemokraterna i Upplands Väsby går till val på:

All skolverksamhet:

 • Trygghet och studiero i alla verksamheter genom tydliga ordningsregler, stöd och förväntningar på varje barn och elev.
 • Anställa fler behöriga lärare, förskollärare och specialpedagoger och öka andelen behöriga så att alla barn kan få det stöd de behöver.
 • Satsa på kompetensutveckling för att pedagogerna ska kunna utvecklas i arbetet.
 • Anställa lärarassistenter och minska administrationen för att frigöra mer tid till undervisning och lärande.
 • God arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner för att kunna rekrytera och behålla skickliga lärare, förskollärare och skolledare.
 • Investera i nya skolor och förskolor. Alla Upplands Väsbybor ska kunna lita på att det finns bra skolor och förskolor nära hemmet.

 

Förskola och fritidshem:

 • Förstärka bemanningen och minska barngrupperna så att det finns mer tid för varje barn.
 • Garantera barnomsorg även på obekväma arbetstider så att ingen hindras från att ta ett arbete på grund av brist på barnomsorg.
 • Satsa på kvaliteten och fokus på pedagogik i fritidsverksamheten så att alla barn får en bra grund att stå på i livet.
 • Stärk modersmålsstödet i förskolan för att tidigt språkstöd ökar språkfärdigheten i alla språk, även i svenska.
 • Alla barn ska ha rätt till fritidsverksamhet, oavsett föräldrarnas sysselsättningssituation.

 

Grundskolan:

 • Ställa bindande kvalitetskrav på alla skolor oavsett huvudman om lärartäthet, kvalitet i undervisningen och rättvisande betyg.
 • Införa daglig rörelse i skolan för att förbättra elevernas hälsa och koncentrationsförmåga.
 • Erbjuda och utveckla lovskola för elever som riskerar att inte bli godkända i alla ämnen.
 • Stärka elevhälsan.
 • Främja studiero i varje klassrum och bekämpa alla former av kränkningar och trakasserier.
 • Förbättra stödet till barn med särskilda behov med snabbare insatser och ökad specialpedagogisk kompetens i skolan.
 • Arbeta för en likvärdig skola med allsidig elevsammansättning i alla skolor.
 • Garantera att all verksamhet är avgiftsfri så att inget barn hindras från att delta på grund av föräldrarnas ekonomi.
 • Ge alla elever tillgång till bra skolbibliotek för att främja läsning och källkritik.
 • Fördela resurserna efter behov så att alla elever får lika möjligheter att nå sin fulla potential.
 • Införa en åtgärdsgaranti som säkerställer att alla elever som behöver stöd, redan från förskoleklass får individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik.
 • Stadieindelningen på Väsbys grundskolor skall förändras och svara mot läroplanen och lärarutbildningen.

 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen:

 • Införa obligatoriskt gymnasium med skolplikt till 18 års ålder så att alla unga tar en gymnasieexamen och klarar sig på arbetsmarknaden.
 • Utveckla uppsökningsarbetet mot alla ungdomar som inte arbetar eller studerar för att få in dem i utbildning, praktik eller arbete inom 90 dagar.
 • Stärka kopplingen till arbetsmarknaden genom att utveckla gymnasiets och vuxenutbildningens samarbete med näringsliv, högskolor och universitet.
 • Utveckla högkvalitativa gymnasieprogram som kan attrahera ungdomar från hela regionen. I synnerhet yrkesprogrammen är viktiga för att möta framtidens arbetsmarknad.
 • Stärk arbetet med ungt företagande i gymnasieskolan.
 • Utveckla vuxenutbildningen med fortsatt hög kvalitet i Komvux, kompetensutveckling och kvalificerad yrkesutbildning.
 • Utveckla SFI-utbildningen kraftfullt för att korta vägen in i samhället och till egen försörjning för nyanlända.
facebook Twitter Email