En hållbar framtid

Ekonomisk, social och ekologisk

Hållbar utveckling handlar om att våra liv och vår välfärd idag inte ska äventyra kommande generationers livsmöjligheter. Hållbarhet består av tre delar: ekonomisk, social och ekologisk. Alla delar behövs för att skapa en god framtid för Uppland Väsby.

Ekonomisk hållbarhet uppnår vi genom en god hushållning med våra gemensamma resurser. Bara genom en välskött ekonomi kan vi säkra välfärden för alla medborgare även i framtiden. Därför har vi sedan vi tillträdde förbättrat kommunens ekonomi. Satsningar och investeringar ska göras ansvarsfullt och kommunens låneskuld ska hållas nere.

Vi ser jämlikhet mellan könen som en grundsten i ett hållbart samhälle.

Social hållbar blir Upplands Väsby kommun genom att ta tillvara på välfärdens viktigaste resurser: människorna som arbetar i den. Genom att vara en god arbetsgivare tryggas kompetensförsörjningen och kvaliteten i verksamheten höjs. Upplands Väsby kommun ska stödja det professionella kunnandet och skapa goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande. Vi har inte råd att inte erbjuda schysta villkor till de som jobbar i skola, vård och omsorg.

Vi ser jämlikhet mellan könen som en grundsten i ett hållbart samhälle. Upplands Väsby kommun har ett ansvar att vara ett en arbetsgivare med jämställdheten som ledord.  Vi Socialdemokrater vill verka för att sysselsättningen bland kvinnorna i vår kommun ska öka och att kvinnliga anställda i våra kommunala verksamhet ska utvecklas i sina arbeten och ha samma löneutveckling som männen. Vi ser också våra övriga förslag om förstärkningar av välfärden som viktiga jämställdhetssatsningar då en stor offentlig sektor främst skapar arbete för kvinnor men gör det också möjligt för kvinnan att delta i arbetslivet.

En annan viktig aspekt av hållbarhetspolitiken är ekologisk hållbarhet som handlar om klimat och miljö. Bara genom att ställa om till ett hållbart samhälle kan vi säkra att framtida generationer kan leva goda liv här i framtiden. Upplands Väsby kommuns miljöpåverkan ska minska kraftigt och våra grönområden ska bevaras och utvecklas. Vi har tillsammans med grannkommunerna och norrvatten bildat ett grundvattenråd som ska säkerställa tillgången till dricksvatten för Väsbyborna från grundvattentäkten i Stockholmsåsen. Vi vill genom att samverka verka för att uppnå och bibehålla en god miljökvalitet i vårt grundvatten samt utöka kvantiteten för framtida behov.

Vi ska också underlätta för medborgarna och företag att i sin vardag leva ett hållbarare liv. Så kan vi göra vår del av det globala klimat- och miljöarbetet och arbetet för att skapa en hållbar värld.

Socialdemokraterna i Upplands Väsby går på val på:

Ekonomisk:

 • Ordning och reda i ekonomin
 • Tydlig och effektiv styrning för att säkra god hushållning med våra gemensamma resurser.
 • En aktiv politik för bostadsbyggande med hållbar finansiering
 • En aktiv politik för fler företag och fler jobb som ger ökade skatteintäkter
 • Investera i välfärden före skattesänkningar så att alla Väsbybor får del av kommunens utveckling.

 

Socialt:

 • Rätt till heltid och deltid som möjlighet ska förverkligas för alla anställda inom Upplands Väsby kommun under mandatperioden.
 • Stärka kompetensutveckling för personal för att öka kvaliteten i verksamheterna.
 • Trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att minska sjukskrivningarna.
 • Jämställda löner och karriärmöjligheter oavsett kön.
 • Arbetsgivarna ska stå för arbetskläder i alla verksamheter där dessa är nödvändiga.
 • Gott ledarskap med delaktighet, jämställdhet och mångfald som präglar arbetsgivarpolitiken.
 • Utökat friskvårdsbidrag för kommunanställda för att främja en sund balans mellan arbete, familjeliv och fritid.
 • Prov med 30-timmars arbetsvecka i utvalda verksamheter för att ligga i framkant som arbetsgivare.
 • Krav på kollektivavtalsliknande förhållanden i alla upphandlingar för att verka för schysta villkor på hela arbetsmarknaden.

 

Ekologisk:

 • Kraftigt minska klimatpåverkan i Upplands Väsby kommun.
 • Göra kommunens fordonsflotta fossilfri innan mandatperiodens slut.
 • Minska matsvinnet och öka andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet. Insamling av matavfall ska utvidgas och förbättras.
 • Verka för att minska gifterna i kommunala verksamhet, som t.ex. i förskolor och skolor
 • Satsa på solenergi genom att bygglovsbefria solpaneler och anlägga solcellsanläggningar på kommunala byggnader och mark.
 • Slå vakt om våra grönområden och utöka antalet naturreservat. Dessa ska utvecklas så att fler Väsbybor kan ta del av dem.
 • Bygga en återbruksanläggning i kommunen för att öka återanvändning och reparation.
 • Fler och bättre återvinningsanläggningar för att det ska bli lättare att källsortera.

 

Gemensamt hållbart:

 • Ställa hållbarhetskrav utifrån de tre olika delarna i alla upphandlingar av varor och tjänster.
 • Bli ledande inom hållbart byggande och renovering genom att bedriva forskning och utveckling tillsammans med näringsliv och akademi
 • Verka för att eventuell utbyggnad av Arlanda inte får stora negativa effekter för Väsbyborna
facebook Twitter Email